prezent dla dziecka, idealny prezent na każdą okazję, edukacyjna książka dla dziecka, pomysł na prezent dla dziewczynki, pomysł na prezent dla chłopca, prezent na dzień dziecka, prezent na imieniny dla dziewczynki, prezent na imieniny dla chłopca, prezent na komunię, prezent na urodziny dla dziewczynki, prezent na urodziny dla chłopca, prezent dla 7 latka

Polityka prywatności

 1. Administratorem Danych Osobowych strony internetowej i sklepu internetowego dostępnych pod adresem www.jednoimie.pl (dalej: Strona) jest: Tomasz Cisek IT. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Bernardyńska 16a/15, 02-904 Warszawa, NIP: 6611660800, REGON: 292426735, 
 2. Niniejsza polityka prywatności dotyczy użytkowników Strony (dalej: Użytkownik/Użytkownicy). Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
 3. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: kontakt@jednoimie.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych, tj. ul. Bernardyńska 16a/15, 02-904 Warszawa. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
 1. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
 2. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
 3. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
 4. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 1. Na stronie zbieramy następujące dane osobowe:
 1. imię i nazwisko oraz pseudonim /login/ – w celu korzystania z Usług będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska oraz loginu, 
 2. adres – jest konieczny do prawidłowego wystawienia faktury; nie ma konieczności jego podawania aż do czasu pierwszego zakupu produktu w sklepie;
 3. adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie usług, z których będą Państwo korzystać oraz kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizowaną usługą lub sprzedażą, 
 4. NIP, KRS –pobierany w celu wystawienia faktury od Użytkowników będących przedsiębiorcami,
 5. adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Strony w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (at.. o regionie, z którego następuje połączenie),
 6. dane wymienione w zgłoszeniu reklamacji lub formularzu kontaktowym.
 1. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w następujących przypadkach: 
 • w celu założenia Konta, co jest dobrowolne i umożliwia korzystanie z funkcjonalności Strony – wówczas podstawą przetwarzania danych osobowych jest .art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarta umowa);
 • w celu świadczenia usług w tym: realizowania sprzedaży produktów, – wówczas podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarta umowa);
 • w celu odpowiedzi na reklamację oraz obrony przed roszczeniami – wówczas podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora);
 • w celu odpowiedzi na wiadomość pochodzącą z formularza kontaktowego bądź zgłoszenia naruszenia Regulaminu – wówczas podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora).
 1. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca ze Strony lub planująca z niej korzystać ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności. 
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji usług świadczonych na rzecz Państwa (tj. osób których dane dotyczą) oferowanych w ramach Strony. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Niektóre z danych wymagane są od Użytkownika dopiero przed dokonaniem zakupu produktu lub na innym etapie korzystania ze Strony. Podanie tych danych pozostanie niezbędne do korzystania z określonych funkcji Strony.
 3. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. W przypadku danych przetwarzanych:
 • w związku z realizacją Umowy – do czasu jej całkowitego wygaśnięcia, 
 • w związku z odpowiedzią na reklamację oraz w związku z obroną przed potencjalnymi roszczeniami – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń,
 • w związku z odpowiedzią na wiadomość z formularza kontaktowego – do czasu zakończenia wątku korespondencji lub 1 miesiąc po przesłaniu odpowiedzi na zapytanie przez Administratora w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
 1. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.
 2. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO. 
 3. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz Administratora. W takiej sytuacji jako Administrator zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności i udostępniać funkcjonalności Strony. Jako Administrator powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom świadczącym na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Strony. Podmiotami, którym dane są powierzane są w niezbędnym zakresie: operatorzy płatności internetowych, firmy świadczące usługę hostingu, producent oprogramowania przeznaczonego do fakturowania sprzedaży przez Twórcę szlaku, obsługa informatyczna i programistyczna Strony. Dane Użytkownika – Twórcy szlaku udostępnione są Użytkownikowi Zwiedzającemu, który staje się ich administratorem. 
 4. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych. 
 5. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do: 
 1. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,
 2. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,
 3. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy: 
 • cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem umowę sprzedaży,
 • wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,
 • konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
 • są Państwo osobą poniżej 13. roku życia (wówczas oświadczenie powinien złożyć za Państwa rodzic lub opiekun prawny).
 1. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do naszej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy nasza firma przede wszystkim jedynie by je przechowywała), jeżeli:
 • kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych lub 
 • uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub 
 • złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f poniżej, lub 
 • Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,
 1. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,
 2. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa, 
 3. niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – w naszej Stronie nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę a nasza firma zdecyduje się zastosować rozwiązania profilujące; dodatkowo zawsze będziemy Państwa informowali o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce oraz zapytamy Państwa o zgodę;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 1. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
 1. przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,
 2. przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,
 3. przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
 1. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym należy przesłać do nas wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@jednoimie.pl
 2. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 3. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Strony, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.